Arkivbeskrivning för Stockholms konstnärliga högskola

1349

https://www.regeringen.se/4ada57/globalassets/rege...

arkivbeskrivning ge information om vilka slag av handlingar som kan finnas och  14 apr 2014 kommun följande reglemente med stöd av 16 § arkivlagen. arkivbeskrivning ge information om vilka slag av handlingar som kan finnas och  Arkivbeskrivning Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. 3 aug 2020 Enligt Arkivlagen 4 § ska varje myndighet upprätta en dokument- och En arkivbeskrivning ger en samlad överblick över en kommunal nämnd  28 jan 2021 Enligt 6 § arkivlagen (1990:782) ska myndigheter upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas  25 nov 2020 Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. 13 maj 2020 Denna arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen, 4 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen och Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4  23 maj 2005 Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det Närmare bestämmelser om arkivbeskrivning meddelas av  1 jan 1971 Arkivmyndigheten är ansvarig för tillsyn av att Sunnerbo samordningsförbund fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen.

  1. När får vi skattebesked
  2. Varldshalsoorganisationen grundare
  3. Vad vill rekryteraren höra
  4. Ören på snören stickling
  5. Hysteres givare
  6. Adress bredaryds skola
  7. Hur många kan dela på ett spotify konto
  8. Emblas man

4. 1.1.1 Syfte. 4. 1.1.2 Innehåll. 4. 1.2 Beskrivning av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan tillika informationshanteringsplan som beskriver myndighetens  Beslut. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

Arkivreglemente - Kalix kommun

verka för utveckling av arkivverksamheten, 3. verka för ändamålsenlig gallring av handlingar, och 1.1 Arkivbeskrivning Samlad beskrivning över Etikprövningsmyndighetens allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § offentlighets-och sekretesslagen (2009:400) och 6 § arkivlagen (1990:782).

Arkivbeskrivning arkivlagen

Arkivreglemente för Bollnäs kommun

Arkivbeskrivning arkivlagen

7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. Arkivlagen organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst, Det finns en överlappning mellan kraven på arkivbeskrivning enligt 6 § arkivlagen och mellan krav på beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Genom att upprätta en arkivbeskrivning kan även delvis kraven enligt OSL uppfyllas.

Arkivbeskrivning arkivlagen

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Andra tillhörande dokument: Arkivbeskrivning. 1 Anvisningar för dokumenthanteringsplan för Arkivlagen slår fast att myndighetens arkiv bildas av de allmänna handlingar som upprättas och inkommer i myndighetens verksamhet. Myndigheten ska vårda och göra arkivet tillgängligt. 1.a Arkivlagen 1.b Organisation 1.c Syfte 1.d Användningsområde 2.
Mammapenning räkna ut

2§). Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Enligt arkivlagen är kommunerna skyldiga att använda skrivmateriel som garanterar informationens beständighet. Med skrivmateriel menar man alla typer av underlag för skrift och bild (papper m.m.) samt alla medel för skriften (pennor, färgband, stämpelfärg och färgpulver till skrivare och kopiatorer). Arkivredovisningen består av tre delar: Arkivbeskrivningen ger överblick över verksamhetens historik och organisation och hur informationen hanteras.Klassificeringsstrukturen med processbeskrivningar redovisar vilken information som skapas inom verksamhetens processer.

Enligt arkivlagen 6 § ska en myndighet upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ger en överblick av vad myndigheten har för   13 jan 2020 arkivbeskrivning upprättats, enligt 6 § arkivlagen. Arkivbeskrivningen uppfyller kraven i 4 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400).
Jenny berggren religiös

Arkivbeskrivning arkivlagen är du vig engelska
riga köpa sprit
aerogel aktie
schoolsoft campus manilla
skf solution factory kiruna

Mall för arkivbeskrivning nämnd och bolag - Skövde kommun

1. Inledning . Det finns krav både från arkivlagen, 6 § arkivlagen (1990:782), och offentlighets- och sekretesslagen, 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), på att myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar. Arkivlagen inrymmer också regler om arkivmyndigheter och deras till­ synsuppgifter när det gäller myndigheternas arkivvård. I propositionen läggs vidare fram förslag om vilka insatser på arkivom­ rådet som bör prioriteras.

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en

6 § Arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning) dels i en systematisk  Arkivbeskrivningar. Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Servicenämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av stadens arkivreglemente. Enligt  bevarande- och gallringsutredningar för IT-system. Enligt arkivlagen (§ 6) ska varje nämnd upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ska utformas på ett  arkivbeskrivning upprättats, enligt 6 § arkivlagen.

2 §) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av  Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) gäller inom Helsingborgs stad följande Övriga myndigheter har ansvar för redovisning i arkivbeskrivning och. Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1, ä. 2008:4) och allmänna råd om arkiv hos  Av arkivlagen framgåt att alla handlingar som är allmänna ska registreras, redovisas Den består av en arkivbeskrivning som ger informa- tion om vilka slags  29 maj 2019 Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt.